image1.png

Skandinaviskt Coaching Center AB, SCC, är Europas äldsta företag för coaching av organisationers företrädare. Verksamheten skapades den 29 januari 1984 av Eduard Kaiser och har sedan dess kontinuerligt utvecklats inom coachingens område.

I världen har coaching fram till SCC påbörjade sin verksamhet, varit ett allmänt känt sätt att leda (coacha) sportlag till framgång. Det började med sporter i USA. Coaching hade dittills utvecklats i mycket långsam takt, utan att ha fört sporten framåt i den utsträckning som numera är möjlig tack vare den moderna coachingen, den som med början på 70-talet skapades av amerikanska specialister på Kaliforniens västkust.

I och med att SCC påbörjade sin verksamhet, kom coaching snart upp på en helt ny effektivitetsnivå. Den hade visserligen redan hunnit komma upp på en ny nivå i och med den moderna coachingens tillkomst i USA. Då inriktades den emellertid på privata, personliga angelägenheter snarare är på gemensamma och därmed organisatoriska angelägenheter, utgående från familjer, företag och offentliga organisationer av olika slag.

SCCs verktyg var till en början mer eller mindre desamma som dess amerikanska läromästares. Efter relativt kort tid inriktades SCCs verksamhet på människornas språkande, utifrån att det kom att visa sig att språkandet har den avgörande betydelsen för de resultat människorna var angelägna om att uppnå. SCCs nya inriktning kom därmed mycket snart att leda till exceptionella resultat, tidigare inte uppnådda. SCCs teknologi, Skandinavisk Coaching Teknologi, SCT, har kommit att visa sig vara den i särklass effektivaste formen av coaching som praktiseras idag när det gäller att lyckas med utmaningar, båda vanliga och extrema.

Teknologin SCT finns idag hos SCC, tillgänglig för människorna på såväl svenska som engelska och tyska.

Utmaningar, både vanliga sådana och extrema, kräver att de som valt att lyckas med utmanande projekt, behärskar den process som leder till att lyckas fullständigt. Processen i sig är inte särskilt märkvärdig. Därmed inte sagt att den är given. Genomförandet kräver omfattande förberedelser, så att de som skall delta i genomförandet och tillsammans  uppnå sina mål, är med från början, är med på fullt allvar och är med hela tiden. SCCs teknologi, SCT, är säker i sig. Det innebär bland annat att den bygger på både kunskap och vishet. Kunskap är numera för alla människor på jorden ett självklart begrepp. Det är helt enkelt nödvändigt att vara kunnig för att ta sig fram i samhället, oavsett var vi bor, och vi får den i hemmet, i skolan, på universiteten och högskolorna liksom på våra arbetsplatser. Visheten är det däremot lite si och så med. Snarare gränsar visheten till att ännu inte ha någon given plats i vår vardag. Ingenstans får vi avsiktligt vishet från de som har den, utan vi är lämnade till vårt eget sammanhang att där på egen hand ”dra lärdom av vad vi varit med om, tagit till oss och fattat”.

SCC har specialiserat sig på att på vissa villkor tillhandahålla den vishet som människorna i organisationerna saknar för att lyckas med sina utmaningar. Visheten är omfattande och kan sägas vara lika betydelsefull som kunskapen. När kunskapen och visheten samverkar riktas och nyttjas vår mänskliga kraft så, att vi både kan och kommer att lyckas i en utsträckning, som tidigare inte varit möjlig. Vi kommer helt enkelt att kunna försätta berg, när så krävs.

SCC erbjuder att antal tjänster, som var för sig är till för att lyckas med en specifik utmaning. Tjänsterna levereras i tidsspecificerade processer som, förutsatt att klienterna menar allvar, är närvarande både fysiskt och ”psykiskt” och deltar fullt ut, kommer att leda till det självvalda målet. En utmaning måste vara realistisk, möjlig att nå och ”köpt” av SCCs coacher, så att insatsen från såväl klienten som SCC kommer att vara värd ansträngningarna. SCC prövar således varje klients utmaning, innan SCC är villigt att åta sig att vara klientens coach. 

Vad SCCs klienter tillägnar sig under den tid de deltar i en process, en workshop, hos SCC, är något som sitter i livet ut. Det betyder enkelt sagt att SCCs klient blir visare och visare allt efter som klienten har SCC som sin coach. Ibland inträffar det att SCCs klienter kontaktar SCC för att skola sig till coach, alternativt att vara en av SCCs egna coacher, ett betyg till SCC så gott som något.

För ytterligare information kontakta någon av SCCs coacher.

Eduard Kaiser

Head coach