top of page
image1.png

Skandinaviskt Coaching Center AB, SCC, är Europas äldsta företag för coaching på vetenskaplig grund av organisationers företrädare. Verksamheten skapades den 29 januari 1984 av Eduard Kaiser och har sedan dess kontinuerligt utvecklats inom utmaningarnas område. Allt efter som verksamheten fortskridit, har Coachingen kommit att stärkas så till den grad att vi idag törs påstå att den är baserad på strikt vetenskaplig grund.

I världen har coaching fram till SCC påbörjade sin verksamhet, varit ett allmänt känt sätt att leda sportlag till framgång. Det började med sporter i USA. Coaching hade dittills utvecklats i mycket långsam takt, utan att ha fört sporten framåt i den utsträckning som numera är möjlig tack vare den moderna coachingen, den som med början på 70-talet skapades av amerikanska specialister på Kaliforniens västkust.

I och med att SCC 1984 påbörjade sin verksamhet, kom coaching snart upp på en helt ny effektivitetsnivå. Den hade visserligen redan hunnit komma upp på en ny nivå i och med den moderna coachingens tillkomst i USA på 70 - talet. Då inriktades den emellertid på privata, personliga angelägenheter snarare är på gemensamma och därmed organisatoriska angelägenheter, utgående från familjer, företag och offentliga organisationer av olika slag. Den var inte heller tillräckligt vetenskapligt förankrad, för att kunna vara det verktyg människorna önskade sig. De ville helt enkelt lyckas fullständigt, vilket är ett begrepp som SCC introducerade för sina klienter redan i början av 1990-talet och som sådan krävde att grunden var strikt vetenskapligt baserad.

En enskild människas angelägenhet utgör alltid en familjs eller annan organisations angelägenhet, eftersom hon utgör en avgörande del av familjen. Det betyder att, genom att utgå från familjen, inte från den enskilda människan, kommer den enskilda människan alltid att få det stöd hon annars kommer att sakna för att familjen och därmed även den enskilda människan själv snart skall kunna lyckas. Detta förhållande är universellt och ger som utgångspunkt de bästa och värdefullaste resultaten.

SCCs verktyg var till en början mer eller mindre desamma som dess amerikanska läromästares. En kombination av läromästarens kunskaper, vishet och träffande ordval. Efter relativt kort tid inriktades SCCs verksamhet helt och fullt på det egna språket och språkandet, utifrån att det kom att visa sig att vars och ens språkande har oavbrutet avgörande betydelse för de resultat människorna var angelägna om att uppnå. SCCs nya inriktning kom därmed mycket snart att leda till exceptionella resultat, tidigare inte uppnådda. SCCs teknologi, SCT Scandinavian Conversation Technology, eller SST Skandinavisk Samtalsteknologi har kommit att visa sig vara det i särklass effektivaste verktyget som finns idag för organisationer och deras medlemmar, när det gäller att lyckas fullständigt med mål och utmaningar, både ordinära, extra ordinära och extrema utmaningar.

Teknologin SST finns idag hos SCC, tillgänglig för människorna på såväl svenska som engelska och tyska.

Utmaningar, både vanliga, extra ordinära och extrema kräver att de som valt att lyckas med utmanande projekt, behärskar den process som leder till att lyckas fullständigt. Processen i sig är inte särskilt märkvärdig. Därmed inte sagt att den är given. Genomförandet kräver omfattande förberedelser, för att inte tala om coachernas vishet, pedagogik, språk och språkande, så att de som skall delta i något av SCCs program i avsikt att tillsammans med sina lagmedlemmar nå sina mål, är med från början, är med på fullt allvar och är med hela tiden.

SCCs teknologi, SST, är säker i sig. Det innebär bland annat att den bygger på både kunskap och vishet. Kunskap är numera för alla människor på jorden ett självklart begrepp. Det är helt enkelt nödvändigt att vara kunnig för att ta sig fram i samhället, oavsett var vi bor, och vi får den hemma, i skolan, på universiteten och högskolorna liksom på våra arbetsplatser. Visheten är det däremot lite si och så beställt med. Snarare gränsar visheten till att den ännu inte ha någon given plats i vår vardag. Ingenstans får vi avsiktligt och kontinuerligt påfyllning av vår vishet från de som har den, utan vi är lämnade till vårt eget sammanhang att på egen hand ”dra lärdom av vad vi stött på och fattat, och vad vi hört andra säga när de delat med sig av något.

SCC har specialiserat sig att på vetenskaplig grund och specifika villkor tillhandahålla den vishet som människorna i organisationerna saknar för att lyckas fullständigt med sina utmaningar. Visheten är omfattande och kan sägas vara lika stor och betydelsefull som kunskapen. När kunskapen och visheten samverkar, riktas och nyttjas vår mänskliga kraft så att vi både kan och kommer att lyckas i en utsträckning, som tidigare inte varit möjlig. Vi kommer helt enkelt att kunna försätta berg, när så behövs.

SCC erbjuder ett antal tjänster, som var för sig är till för att lyckas fullständigt med en specifik utmaning. Tjänsterna levereras i tidsspecificerade samtalsprocesser som kommer att leda till det självvalda målet, förutsatt att klienterna menar allvar, är närvarande både fysiskt och med sitt lyssnande, och deltar fullt ut. En utmaning måste vara realistisk, möjlig att nå och ”köpt” av SCCs coacher, så att insatsen från såväl klienten som SCC kommer att vara värd både ansträngningarna, tiden och pengarna. SCC prövar varje klients utmaning, innan SCC är villigt att åta sig att vara klientens coach. 

Vad SCCs klienter tillägnar sig under den tid de deltar i en av SCCs coacher ledd process, en workshop eller ett seminarium  hos SCC, är något som sitter i livet ut. Det betyder enkelt sagt att SCCs klient blir visare och visare allt efter som klienten har SCC som sin coach. Ibland inträffar det att SCCs klienter kontaktar SCC för att skola sig till coach, alternativt att vara en av SCCs egna coacher, ett betyg till SCC så gott som något.

För ytterligare information kontakta någon av SCCs coacher.

Eduard Kaiser

Head coach

bottom of page